Deportation class: Promítání filmu a diskuse

Třetím a letos posledním dokumentem, který promítneme a nad kterým budete moct následně diskutovat s našimi hosty, je německý film DEPORTATION CLASS pojednávající o deportacích neúspěšných žadatelů o azyl do zemí jejich původu. [English version below]

Anotace:

Přicházejí v noci, vytrhávají rodiny ze spánku, dávají jim jen tolik času, aby si sbalili své věci, a usazují je do letadla: taková je role takzvaných „transportních komand“, která se skládají z policejních důstojníků a imigračních úředníků. V loňském roce bylo z Německa vyhoštěno více než 22.000 neúspěšných žadatelů o azyl. Dokumentární film DEPORTATION CLASS jako první přináší komplexní pohled na tento nástroj výkonu státního rozhodnutí: od detailního plánování v kanceláři přes noční operace v ubytovnách pro žadatele o azyl až po přílet žadatelů o azyl zpět do jejich domovských zemí – a otázku, co je tam čeká. Po rozsáhlém výzkumu byl filmový štáb režisérů Carstena Raua a Hauke Wendlera přítomen kolektivní deportaci v Mecklenbursku-Předním Pomořansku. Dojemné obrazy, jaké jste ještě neviděly, se opakují týden po týdnu, když stovky žadatelů o azyl odlétají, většinou směrem Balkán. Před dvěma lety Rau a Wendler zdokumentovali ve svém úspěšném filmu „Willkommen auf Deutsch“ (Vítejte po německu), jak Německo na tyto nově příchozí reagovalo. V novém filmu DEPORTATION CLASS ukazují, kam až to vede, když se naladění společnosti ve vztahu k uprchlíkům výrazně zhorší. Stále více zemí je totiž prohlašováno za „bezpečné země původu“ a spolu s tím jsou omezován základní práva žadatelů o azyl. Film tyto „navrátilce“ zobrazuje jako lidi s tváří, důstojností a vlastními názory.

Německo 2016 | 85 minut | v německém znění s českými a anglickými titulky

Místo a čas projekce: Kino Ponrepo (Bartolomějská 291/11, Praha 1), 13. října, 20 hodin

Vstupné: 80 Kč

Facebookovou stránku události najdete tady.

Více info brzy!


[English version]

They come in the night, tear families from their sleep, give them just enough time to pack and put them on a plane: this is the role of the so-called ‘transportation commandos’ comprising police officers and immigration officials. Last year, over 22,000 failed asylum seekers were deported from Germany. The documentary DEPORTATION CLASS presents a comprehensive view of this state enforcement measure for the first time: from detailed planning in the office to night-time operations at asylum seeker accommodation blocks and the arrival of asylum seekers back in their respective homelands – and the question of what awaits them there. Following extensive research, the film crew led by Carsten Rau and Hauke Wendler were present at a collective deportation in Mecklenburg-Vorpommern. Haunting, moving images unlike anything seen before, repeated week after week as hundreds of asylum seekers are flown out, mostly to the Balkans. Two years ago, Rau and Wendler documented how Germany reacted to these new arrivals in their hit film ‘Willkommen auf Deutsch’. With DEPORTATION CLASS, they show where things lead as the mood shifts against the refugees. As more and more countries are declared to be ‘safe countries of origin’ and basic rights are restricted. The film depicts these ‘returnees’ as people with dignity and their own opinions.

Germany 2016 | 85 minutes | in German with English and Czech subtitles

Location and time: Kino Ponrepo (Bartolomějská 291/11, Praha 1), 19th December, 8:00 p.m.

Admission fee: 80 CZK

Facebook event of the projection

More info coming soon!