Solidární demonstrace “Žádný člověk není ilegální” před detečním centrem v Drahonicích [aktualizováno 4. 12. 2015]

Důležitá demonstrace proti nesmyslnému věznění lidí přímo u detenčního centra v Drahonicích v sobotu 5. prosince. Prosíme, šiřte mezi své známé a kamarády. Pojeďme společně dát hlasitě najevo, že ŽÁDNÝ ČLOVĚK NENÍ ILEGÁLNÍ! [Deutsche Version unten]

V tzv. detenčním zařízení v Drahonicích jsou svévolně zadržovány desítky lidí. Mnozí z nich, byli nuceni strávit v českých detenčních centrech bezdůvodně již několik měsíců. V minulých týdnech v něm proběhla protestní hladovka a někteří uprchlíci se dokonce pokusili o sebevraždu. Kritika detenčních zařízení zaznívá v českém veřejném prostoru jen slabě a sporadicky. Je čas to změnit.

Chceme poukázat na absurdnost situace, kdy český stát bezdůvodně upírá základní lidská práva lidem, kteří jsou již tak zoufalí a hledají bezpečí. Za nepřijatelné zacházení se zadržovanými lidmi zodpovědný „socialistický“ ministr Chovanec jde svým počínáním populisticky na ruku konzervativní části společnosti, jež – naplněna strachem – volá po tvrdém přístupu k uprchlíkům, zavírání a militarizaci hranic. Právo na volný pohyb je základním lidským právem, které by mělo náležet všem, nehledě na národnost, etnicitu nebo vyznání. Chceme se za toto právo zasadit jasně a nahlas. A to nikoliv z povýšené pozice, ale jako obyčejní lidé, které od migrujících odlišuje jen jejich příslušnost k určitému národnímu státu.

Abychom vyjádřili svůj nesouhlas s (nejen) českou nehumánní detenční praxí a hranic v jakékoli podobě, svoláváme na sobotu 5. prosince 2015 demonstraci do Libyně u Lubence, abychom se následně vydali k bývalé věznici, dnes detenčnímu centru v Drahonicích. Na místě poté uspořádáme tiskovou konferenci, která dá zadrženým příležitost říct své vlastní příběhy, stejně jako důvody a požadavky svého protestu. Demonstrace začne v Libyni ve 14.00!

Žádný člověk není ilegální!

#‎nedetencim‬ ‪#‎drahonice0512‬ ‪#‎zadnyclovekneniilegalni‬

Jak se dostat na sobotní demonstraci proti detenci v Drahonicích?

Refugees welcome+bus

Pokud pojedete z Prahy (či přes Prahu), jsou dvě možnosti: Po vlastní ose, autem. A nebo společně s námi, speciálně vypraveným autobusem. V druhém případě doporučujeme, abyste si závazně rezervovali co nejdřív místo na emailu ne_detencim(zavináč)riseup.net. Zatím je zajištěn jeden autobus. Budeme na fb stránce události průběžně informovat o jeho naplněnosti. Pokud by byl zájem dostatečný, je možné zajistit další autobus. Rezervace není povinná, bez ní se vám ale může stát, že se do autobusu nevejdete. Vyjíždět se bude ve 12:00 z Dejvické (místo ještě upřesníme). Pokud jste to ještě neudělali, pozvěte na událost své přátele! Stay tuned!

drahonice_facebook

Více info na facebookové stránce události.


[Deutsche Version]

Soli-Demonstration “Kein Mensch ist illegal” vor dem Internierungszentrum in Drahonice

Im sogenannten Internierungszentrum in Drahonice werden Dutzende Menschen gegen ihren Willen festgehalten. Viele von ihnen werden gezwungen, sich bereits seit Monaten ohne jeden Grund in tschechischen Internierungszentren aufzuhalten. Trotz des Hungerstreiks der vergangenen Wochen, sogar trotz der Selbstmordversuche einiger Flüchtlinge ist die Kritik an den Internierungslagern in der tschechischen Öffentlichkeit nur schwach und sporadisch vernehmbar. Es ist an der Zeit, das zu ändern.

Wir wollen die Absurdität der Situation aufzeigen, in der der tschechische Staat verzweifelten Menschen, die nichts als Sicherheit suchen, die grundlegendsten Menschenrechte verwehrt. Aus dem feindseligen Umgang mit eingesperrten Menschen erhofft sich der „sozialistische“ Innenminister Chovanec einen populistischen Erfolg im Lager des konservativen Teils der Gesellschaft, der – voller Angst – nach einem harten Umgang mit den Flüchtlingen schreit, nach der Schließung und Militarisierung der Grenzen. Das Recht auf Bewegungsfreiheit ist ein grundlegendes Menschenrecht, das allen zusteht, unabhängig von ihrer Nationalität, ihrer Ethnizität oder ihrer Religion. Wir wollen dieses Recht einfordern, für alle, klar und deutlich. Nicht aus einer paternalistischen Position, aber wie ganz normale Menschen, die sich von Migrant_innen durch ihre privilegierte Position unterscheiden, die sie aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einem bestimmten Nationalstaat innehaben. Es ist an der Zeit, unsere Position in diesem rassistischen System zu reflektieren.

Um unserer Ablehnung der unmenschlichen (und nicht nur) tschechischen Internierungspraxis Ausdruck zu verleihen, rufen wir für Samstag, den 05. Dezember 2015 zu einer Demonstration in Libyně bei Lubenec auf. Nach der Demonstration werden wir zum ehemaligen Gefängnis ziehen, in dem sich heute das Internierungszentrum in Drahonice befindet. Dort werden wir eine Pressekonferenz abhalten, die den Gefangenen Gelegenheit bieten wird, ihre eigene Geschichte zu erzählen, ihre Gründe für Flucht und Protest zu nennen und ihre Forderungen zu äußern. Die Demonstration beginnt um 14 Uhr in Libyně.

Kein Mensch ist illegal!

#‎nedetencim‬ ‪#‎drahonice0512‬ ‪#‎zadnyclovekneniilegalni‬

Mehr Informationen auf Facebook findet ihr hier.


 

Text adresovaný lidem zadržovaným v detenčním zařízení v Drahonicích [English, Arabic and Farsi versions below]

UPRCHLÍCI VÍTEJTE

Ahoj!

Vítejte v Evropě! Omlouváme se za hrozné chování české rasistické vlády. Nejste však sami – I my jsme ve střehu a chceme vás podpořit a vyjádřit solidaritu!

Společenská atmosféra v ČR, stejně jako ve většině Evropy se zhoršuje a s přibývajícími nacionalisty, rasisty, fašisty na náměstích přibývají také opatření, která dělají Evropu nepřístupnou pevností, nejen pro cizince, ale i pro usedlé obyvatele. Stejné represivní složky, které vás označují za nelegální a drží vás zavřené z důvodů „nevyhovujícího“ občanství, zavírají naše přátelé za hlasité vyjádření nesouhlasu s rasisem a militarismem, anebo posílají tisíce lidí do vězení pro neúspěch v ekonomické soutěži.

V Evropě, ani České republice ale nežijí pouze lidé, kteří propadli xenofobní nenávisti, ale i lidé jako my, kterým osudy ostatních nejsou lhostejné. Uvědomujeme si, že nás s uprchlíky a imigranty spojuje mnohem více, než s Evropskými vládami a nacionalisty. Stejně jako vy nemůžete věřit represivním vládám a autoritářským skupinám v místech, ze kterých pocházíte, ani my nevěříme, že vláda zaručí naší svobodu a zajistí důstojné živobytí pro všechny. Víme, že instituce naše problémy nevyřeší.

Naši vládci chtějí, abychom uvěřili, že máme na výběr pouze mezi uzavřenými hranicemi a islamistickým terorismem. Obě dvě strany, vlády západu a Islámský stát a další autoritativní skupiny na Blízkém východě a v Africe chtějí, aby si utečenci zvolili mezi nimi, raději, než aby začali participovat v sociálních změnách zdola.

Nám ale možnosti, které nabízejí, nestačí. Nehledě na to, kdo zrovna drží opratě. Evropský nacionalismus i náboženský fundamentalismus vede svět do války, vyloučení a otroctví. Pokud se protagonistům Pevnosti Evropa povede nás potlačit a rozdělit, skončíme ve válce mezi sebou: rozděl a panuj. Naše jediná šance leží ve společném odmítnutí logiky rozdělování na základě odlišné kultury nebo vyznání. Naše moc leží ve vybudování horizontálních mostů přes hranice občanství a náboženství ještě předtím, než celý svět bude rozkrájený na krvavé válečné kusy. Namísto toho navrhujeme mezinárodní solidaritu a společnou vzpouru proti útlaku, která bourá hranice.

Nejsme „profesionálové“ ani jiná top-down organizace, která na vás pohlíží z vrchu. Nepřicházíme opravit tento systém. Rádi se podělíme o to málo, co máme, ale nepřinášíme velké materiální zabezpečení. Jsme stejně jako vy obyčejní lidé, nespokojení s tím, jakým směrem se svět ubírá. Nehodláme se smířit s útlakem ostatních. Jsme lidé, kteří přichází s pocitem, že váš problém je také náš problém, že naše svoboda končí tam, kde končí svoboda ostatních a že jsme svobodní, pouze když jsou svobodní všichni.

Nechceme zvětšit porce jídla ve vězení, snížit ploty na hranicích, nebo zavřít jedno detenční centrum. Bojujeme za zrušení všech hranic, nejen viditelných jako státní, nebo zdi vězení, ale také horizontálních – mezi vládnoucími a vyloučenými. V neposlední řadě se snažíme zrušit bariery v myslích nás všech. Nechceme totiž být rozděleni na „nás“ a „vás“. Chceme svět, kde budeme moci žít MY všichni dohromady.

Přišli jsme však také naslouchat a učit se od vás, protože vaše odvaha je pro nás velkou inspirací. A na několika místech Evropy byl boj uprchlíků společně s místními, kteří uprchlíky podpořili, velice úspěšný. Chtěli bychom vám nabídnout naší solidární pomoc. Uděláme vše, co bude v našich možnostech. Budeme rádi, pokud nám řeknete, co bychom pro vás, nebo ideálně s vámi společně mohli udělat.

REFUGEES WELCOME!


[English version]
REFUGEES WELCOME!

Hello,
Welcome to Europe! We are sorry on behalf of the stupid racist governments; please know you’re not alone and you’re not forgotten – we are watching and hoping to extend our support and solidarity!

Today, nationalism and racism is getting worse all across Europe. And the same authorities that label you “illegal” and keep you locked up because of your nationality are also locking up our friends here for opposing their racism and militarism, and put thousands of people in prison for the “crime” of being poor.

But not all of us have surrendered to hatred of foreigners. Here in the Czech Republic and in the rest of Europe, there are people like us, who care about the fate of others. We realize that we have much more in common with refugees and immigrants than with European governments and nationalists. Just like you cannot trust repressive governments or authoritarian groups in the places you come from, we know that we cannot trust our governments to uphold our freedoms and provide a decent life for everyone. We know that the establishment will not solve our problems.

Our rulers here want us to believe that our only choice is between closed borders or Islamic terrorism. Both western governments and the Islamic State and other authoritarian groups in the middle East or Africa want refugees to choose between them, rather than coming together to change the world from the bottom up.

But we don’t have to accept their choices. Both European nationalism and religious fundamentalism lead to a world of slavery and division; the only difference is which group of rulers wins. If the propagators of the European Fortress manage to oppress and divide us, we will be at war with ourselves: divide and conquer. Our only chance lies in a collective refusal of the idea of dividing based on culture or beliefs. Our power lies in building bridges across the barriers of nationality and religion before the world is chopped up into feuding bloody pieces. Instead, we propose international solidarity and a revolt against oppression that crosses all borders.

We are not “professionals” or some top-down charity organization. We’re not here to fix this rotten system, but to change it once for all. We are happy to share what little we have, but we can’t provide major material support. We are just regular people, angry at the way this world is going. We refuse to accept oppression against other human beings. We believe that your struggle is our struggle too, and that we can’t be free unless all of us are free.

We don’t want to decrease the population of prisons, lower fences or close a detention center. We strive for the removal of all borders barriers both visible, such as international borders and prison walls, but also invisible such as between the ruling and the ostracized. Most importantly though, we strive to remove the barriers in our mind. We don’t want to be divided into them and us. We want a world where WE ALL can live together.

We’re also here to listen and learn from you, because your courage is a huge inspiration for us. Several places in Europe have witnessed strong victories for refugees and their local supporters. We would like to offer our aid and solidarity. If you tell us what we can do for you, or preferably *with* you, we will do everything in our power.


[Arabic version]

مرحبا باللاجئين!

مرحبا،مرحبا بكم في أوروبا! نعتذر بالنيابة عن حكوماتنا العنصرية الغبية. نريدك أن تعلم أنك لست وحدك، وأنك لست منسيّا نحن نتتبع الأمر على أمل أن نقدم دعمنا وتضامن!

القومية والعنصرية اليوم تزداد سوءا في جميع أنحاء أوروبا. ونفس السلطات التي تسمي وجودك غير شرعيتجعلك غير قادر على اجتياز حدودها بسبب جنسيتك و تقوم بالتضييق أيضا على أصدقائنا هنا لمعارضتهم العنصرية والنزعة العسكرية، ووضع الآلاف من الناس في السجن بسبب جريمةكونهم فقراء.

ولكن ليس كل الناس هنا قد استسلموا إلى مبدأ كراهية الأجانب. فهنا في جمهورية التشيك وبقية أوروبا، هناك أناس مثلنا، يهتمون بمصير الآخرين. ونحن ندرك أن لدينا أكثر من ذلك بكثير من القواسم المشتركة مع اللاجئين والمهاجرين من القواسم المشتركة بننا و بين الحكومات الأوروبية والقوميين. مثلك أنت الذي لا يمكنك أن تثق بالحكومات القمعية أو الجماعات السلطوية في بلدك الأصلي، نحن نعلم أننا لا يمكننا أن نثق بحكوماتنا لدعم حرياتنا وتوفير حياة كريمة لكل شخص. ونحن نعلم أن المؤسسات الحكومية لن تحل مشاكلنا.

حكامنا هنا يريدون منا أن نصدق أن خيارنا الوحيد هو بين أمرين إما الحدود المغلقة أو الإرهاب الإسلامي. كل من الحكومات الغربية وتنظيم الدولة الإسلامية داعش والجماعات الاستبدادية الأخرى في الشرق الأوسط أو أفريقيا تريد اللاجئين أن يختار بينها، بدلا من السعي معا لتغيير العالم كلّه من أسفل إلى أعلى.

ولكن ليس علينا قبول خياراتهم. لن تغيّر كل من القومية الأوروبية والأصولية الدينية العالم إلى عالم عبودية وانقسام.
والفرق الوحيد هو من الفائز من الحكام. بدلا من ذلك، نحن نقترحالتضامن الدولي وثورة ضد القمع الذي يتخطى كل الحدود.

إذا كان الدعاة الأوروبيون يتمكنون من القمع والتفريق بيننا، فنحن سنتغلب في هذه الحرب بأنفسنا: منع سياسة فرق تسد . ليس لدينا سوى فرصة واحدة هي التمكن من نشر الرفض الجماعي لفكرة التقسيم على أساس الثقافة أو المعتقدات. قوتنا تكمن في بناء الجسور عبر الحواجز العرقية أوالدينية قبل تحول العالم الى مستنقع متناحر ودموي.

نحن لسنا مهنيينأو بعض المنظمات الخيرية الثرية. نحن لسنا هنا لإصلاح هذا النظام الفاسد، ولكن لتغييره للجميع. ونحن سعداء بتقاسم ما لدينا وإن كان قليلا، ولكنلا يمكننا تقديم دعم مادي كبير. فنحن مواطنون عاديون لاغير ، غاضبون عن السياسة في هذا العالم. نحن نرفض قبول الاضطهاد ضد الغير من البشر. و نعتقد أن نضالكم هو نضالنا أيضا، ولا يمكن ان يكون حرا إلا إذا كان كل واحد منّا حرّا.

نحن لا نريد أن ينخفض ​​عدد المسجونين، والا نريد انخفاض الأسوار أو إغلاق مركز الاحتجاز. نحن نسعى جاهدين لإزالة جميع الحواجز و الحدود على حد السواء إن كانت مرئية، مثل الحدود الدولية وجدران السجن، ولكن أيضا غير المرئية مثل الحواجز من الحكام. الأهم من ذلك، نحن نسعى لإزالة الحواجز في أذهاننا. نحن لا نريد أن يكون العالم مقسما إلى همو نحن . نحن نريد عالما حيث يمكننا العيش معا.

نحن هنا أيضا لنستمع إليك ونعلم من أنت، لأنّ تشجيعكم هوإلهام كبير بالنسبة لنا. وقد شهدت عدة أماكن في أوروبا انتصارات قوية للاجئين ومؤيديهم من السكان المحليين. نود أن نقدم مساعداتنا وتضامننا. إذا أخبرتنا بما يمكننا القيام به لمساعدتك، أو أفضل من ذلك * معكم * ، فنحن سنفعل كل ما في وسعنا للمساعدة.


[Farsi version]

مهاجران عزيز
سلام
به اروپا خوش آمديد !ما واقعا  از رفتار نژاد پرستانه و نادرست دولت چك
متاسفيم؛ بدانيد  شما اينجا تنها و فراموش شده نيستيد و ماحضور داريم تا مراتب كمك و همبستگي خود را به شما اعلام كنيم .
اين روزها ،ملي گرايي و نژاد پرستي در سراسر اروپا افزايش يافته ، دولتها بابر چسبغير قانوني خواندن شما به دليل مليتتان ،مانع حركت شما در اين مسير مي شوند . آنها همين رفتار هاي مشابه را با نژاد پرستي و نظامي گري براي
دوستان ما انجام مي دهند و هزاران نفر را به جرم فقر و تنگدستي  به زندان مي
اندازند .
اما همه ما نژاد پرست و ضد بشر نيستيم .اينجا در كشور جمهوري چك و ساير كشورهاي اروپايي ، مردمان بسياري همانند ما وجود دارند كه به سر نوشت ديگران اهميت مي دهند . ما مي دانيم كه چنين رفتار هايي با مهاجران و پناهندگان از سوي دولت هاي ملي گرا يا نژاد پرست اروپايي رفتاري معمول است .ما نيز همچون شما   كه به
حكومت ها و دلتمردان سر كوبگر خود اعتماد نداريد ما نيز به اين گونه رفتار ها و مردان حكومتي كه مجري عقايد واپس گرا وسنتي خود هستند بي اعتماديم و  مي دانيم آنچه به نام آزادي و يا رفاه از سوي آنها براي ما شهروندان اروپايي
تعريف مي شود ،نيز دروغي بيش نيست ،مي دانيم كه آنها با ديدگاه هاي خود موفق نخواهند شد تا مشكلات و مسايل ما را حل كنند .
حاكمان ما درصددند تا اينجا مردمان باور كنند كه در مقابل دو انتخاب يعني بستن مرز ها و ديگر حملات تروريستي اسلامگرايانه  افراطي بهتر است ما درهاي كشور هايمان را به روي شما ببنديم . همانگونه كه در كشور هاي خاورميانه يا آفريقايي سردمداران اين كشور ها مي خواهندكه شهروندانشان  يا آنها را انتخاب كنند يا
فراري و پناهنده شوند . بايد دست در دست يكديگر دهيم تا مشكلات را از پايين به
بالا حل كنيم .
ما نمي خواهيم انتخابي را كه آنها در پيش روي ما قرار داده اند بپذيريم ،هر دو گروه ملي گرا و نژاد پرست اروپايي يا بنياد گرايان افراطي مذهبي به  جهان برده داري و دوران تقسيم بندي طبقاتي متعلق هستند .تنها تفاوت در برنده بودن
يكي از آنهاست .
در مقابل ما پيشنهاد  مي دهيم  تا با همبستگي و اتحاد بين المللي و انقلاب در مقابل ظلم و ستم و اين ديدگاه هاي پوسيده بايستيم. اگرمروجين نژاد پرستي  در دژ هاي  اروپايي ما را مديريت و تقسيم بندي مي كنند،
ما در جنگ با خودمان خواهيم بود، يا تقسيم مي شويم يا از بين خواهيم رفت .
تنها شانس ماامتناع  جمعي از  تقسيم بندي هايي ست كه اساس آن فرهنگ يا باور هاي عمومي ماست .قدرتمندي ما در ايجاد پل هاي ارتباطي بين اقوام و فرهنگ  ها و مذهب هاست  قبل از آنكه دنيا به قطعات كوچكتري از اين گونه دسته بندي ها تقسيم شود و خونهاي بسياري ريخته شود .
ما يك گروه خيريه درجه يك يا يا حرفه اي و سازمان يافته نيستيم ، ما توانايي تغيير و اصلاح يك سيستم كهنه و پوسيده را نداريم اما مي توانيم تغييرات را از
خودمان شروع كنيم تا همگاني شود . ما خشنوديم كه مي توانيم كمترين چيز هايي راكه داريم با شما قسمت كنيم ،متاسفانه توانايي و مقدور ما بيش از اين نيست . ما
تنها مردماني عادي هستيم كه از مسيري كه جهان به آن سو مي رود ناخشنوديم . ما  هرگونه رفتار غير انسان دوستانه  را به شدت منكوب مي كنيم . ما ايمان داريم تلاش شما، تلاش ما نيز هست و ما نمي توانيم احساس آزادي و آزادگي داشته باشيم
مگر آنكه همه ما آزاد باشيم .
ما نمي خواهيم جمعيت زندان ها  را كاهش دهيم يا از تعداد بازداشتگاه هاكم كنيم
،ما تنها مي خواهيم از مرز هاي سياسي نامريي بكاهيم كه مردمان را همچون زنداني در حصاري از تعاريف بين المللي، قرار داده است. اين تلاش از ذهن هاي ما شروع مي شود، ما نمي خواهيم هيچ گونه تقسيم بندي بين
ما و ديگران باشد ما مي خواهيم جهاني را بسازيم كه همه ما مردمان درآن جهان واحد در كنار يكديگر  زندگي كنند .
ما اينجاييم تا به شما گوش كنيم و از شما ياد بگيريم، چراكه شجاعت در مهاجرت شما از سرزمينتان براي ما الهام بخش است . مراكز متعددي در اروپا داير شده تا به پناهندگان و مهاجران كمك هايي محلي از اين دست داشته باشد . ما به شما اين كمك و همبستگي خود را پيشنهاد مي كنيم و از شما مي خواهيم كه به ما بگوييد چه
كار هايي براي شما انجام دهيم يا با شما انجام دهيم . هر آنچه در قدرت ما
خواهد بود براي كمك به شما دريغ نخواهيم كرد .