Jak se chovat na demonstraci a pravomoci policie (právní minimum)

Zveřejňujeme text staršího letáku, ve kterém najdete základní právní přehled pro účastníka demonstrace a několik základních pravidel, které je podle našich zkušeností dobré na nich dodržovat. Doporučujeme prostudování textu před nadcházející demonstrací. [deutsche Version unten!]

demoNa první pohled se může zdát zvláštní, že při příchodu na legální shromáždění dostanete leták s informacemi a radami, z nichž některé mohou připomínat spíše přípravu na konflikt. Že takové rady můžete hodit za hlavu, protože jste jen přišli slušnou formou vyjádřit svůj názor a že na to máte plné a nezcizitelné právo. Nicméně, i přes plánovaný poklidný průběh má účast na demonstraci dnešního typu svá rizika. Níže vám ukážeme, jak jim předcházet.

Spousta lidí včetně nás má naneštěstí z podobných demonstrací i ne právě příjemné zkušenosti. V nedávné minulosti došlo několikrát k situaci, kdy byla poklidná a nenásilná antifašistická demonstrace napadena a rozehnána policií (například demonstrace v Novém Bydžově či Krupce). V momentě, kdy se policie rozhodne davu neonacistů proklestit cestu silou, je pro ni každý účastník legitimním cílem. Obuškem tak dostane třeba i padesátiletá máma od rodiny a v poutech na stanici skončí veterán protinacistického odboje, co se sotva udrží na nohou.

Naše rady a zkušenosti se v takové situaci mohou hodit každému; jak tomu, kdo se rozhodne policii poslechnout a dát se na útěk, tak ten, kdo se rozhodne klást policii odpor, byť jen třeba tím, že si symbolicky sedne na vozovku.

Pravomoci a povinnosti policie

 • Policie má teoreticky právo tě legitimovat jen v případech, kdy jí to zákon umožňuje. V praxi si vždy nějaký důvod najde, hádat se je více méně zbytečné, spíš se snaž předcházet situacím, kdy bys mohl být legitimován. Neprovokuj, neupozorňuj na sebe, vyhýbej se kontaktu s policií.

 • Policie nemá právo nutit tě, abys jim po prokázání totožnosti (předložením občanského průkazu), pózoval, aby si tě mohli vyfotit či nafilmovat. Stejně nemá právo ti snímat otisky prstů, pokud si schopen prokázat svou totožnost a nebyl ti předán papír s oficiálním obviněním. Odmítej to. Vždy. Žádný zákon policii také právo nedává a policie je povinna dělat pouze to, co jí zákon ukládá. Z praxe víme, že důsledným odmítáním lze dosáhnout toho, že policie od požadavku upustí.

 • Policie má právo ti zakázat vstupovat do vymezeného prostoru, „jestliže to vyžaduje účinné zabezpečení plnění úkolů uvedených v tomto zákoně [o Policii ČR]“. Tedy například nějaké místo ohradit páskou a nevpustit tě tam. Neuposlechnutí může být přestupkem neuposlechnutí výzvy úřední osoby.

 • Podle zákona o Policii ČR jsou policisté „při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní.“ Kromě jiného to znamená, že jsou ti povinni vykat. Urážky a vulgarity jsou nepřípustné.

 • Policista v uniformě musí být označen služebním číslem. Policie zhusta používá i policisty v civilním oblečení; ti se před zákrokem nebo v jeho průběhu identifikují slovním označením policie.

 • Policie má právo natáčet si demonstraci. Ty máš na oplátku právo natáčet si policisty a policista ti nemá právo v takovém jednání bránit.

 • Zajištěn/a (tedy omezen/a na svobodě) policií můžeš být v celé řadě zákonných případů. Pro nás je asi nejvíce relevantní případ, kdy jsi přistižen/a při přestupku a existuje důvodná obava, že budeš ve svém protiprávním jednání pokračovat anebo znemožňovat řádné objasnění věci. Například tedy účast na blokádě neonacistického pochodu a odmítnutí ji po výzvě policie opustit. Zajištěn/a můžeš být maximálně na 24 hodin.

Zajištění/zadržení policií – právní minimum

 • Po zadržení můžeš být připoután/a (k věcí, například kruhu ve zdi, topení…) – netýká se to jen cely předběžného zadržení, ale kteréhokoliv místa, i veřejného. Připoután/a můžeš být pouze v případě, pokud bys fyzicky útočil/a na policist(k)u nebo na někoho jiného, ohrožoval/a bys sama sebe (svůj život), poškozoval/a bys cizí majetek anebo by ses pokoušel/a policistovi utéct. Připoután/a můžeš být maximálně dvě hodiny. Pozor – připoutání (k věci, například kruhu ve zdi v cele předběžného zadržení) není to samé jako spoutání (rukou).

 • Na služebně se můžeš dočkat odebrání věcí. O tom musí být vystaveno potvrzení. Máš právo na vrácení věcí při propuštění.

 • Snímat otisky prstů, zjišťovat tělesné znaky (např. tetování), provádět měření těla, pořizovat záznamy (fotografie atd.) a odebírat biologické vzorky (DNA) je policie oprávněna pouze u osoby obviněné nebo podezřelé ze spáchání úmyslného trestného činu. Pokud ti policie nepředá papír s oficiálním obviněním nebo podezřením, nemá právo toto provádět. Odmítej to!

 • V případě, že po tobě policisté požadují vysvětlení (čili výslech), máš právo ho odmítnout v případě, že bys svou výpovědí mohl/a přivodit trestní stíhání nebo postih za přestupek sobě nebo osobě blízké. Toto nemusíš dále rozvádět (upřesňovat osobu blízkou atd.) a vysvětlovat.

  TIP: Využít toto právo velmi doporučujeme. Po zadržení jsi ve velkém stresu a vyjádřit k věci se budeš moci kdykoliv v budoucnu, v klidu a s rozmyslem. Slušně odmítej podat vysvětlení kouzelnou větičkou: „využívám svého práva nevypovídat.“ Nic dalšího nemusíš vysvětlovat.

 • Co se týká komunikace s vnějším světem, máš pouze právo na to, aby o tvém zadržení byla informována tebou určená osoba. Volat mu bude nejspíše samotná policie, ne ty sám. Tohoto práva přirozeně nemusíš využít.

 • Pokud je ti méně než osmnáct let, mají policisté povinnost informovat tvé zákonné zástupce.

Co dělat, když je policií zadržená/zajištěná tvá kamarádka /kamarád

 • Předně zachovej klid. V panice už lidé udělali spousty nepředložeností, které nakonec byly horší, než následky zadržení.

 • Policie nemá žádnou povinnost ti o zadržené/m cokoliv sdělit (ani kde se nachází). Tuto povinnost nemá ani vůči rodinným příslušníkům!

 • Dobře si rozmysli, jestli informaci o zadržení předáš rodičům zadržené/ho (což bývá první myšlenka lidí, kteří se neorientují v právní problematice). Ne každá aktivistka by si informování svých rodičů přála – ale tyto věci byste si měli dopředu vyříkat ve skupince lidí, které znáš a se kterými na demonstraci přicházíš.

 • Pokud je zadržení delší (několik hodin), propuštěnou/ propuštěného určitě potěší něco teplého k pití (pokud není zrovna třicet ve stínu) a dobrého k jídlu.

 • Buď se zadrženým v kontaktu, zjisti, jestli nepotřebuje jakoukoliv pomoc, nebo si jen popovídat.

Dohra: Přestupky související s demonstracemi

 • Pokud jsi podezřelá/podezřelý ze spáchání přestupku, policie provede výslech (doporučujeme v této fázi využít práva nevypovídat viz výše), sepíše protokol a věc předá k dořešení přestupkové komisi místně příslušného obecního úřadu. Ten tě následně (zpravidla po několika měsících) předvolá k projednání přestupku. Přestupková komise je složená z civilních zaměstnanců úřadu. Vyslechne tě, vyhodnotí případné důkazy a vyřkne verdikt. Pokud tě uzná vinnou/vinným, následuje peněžitá pokuta plus paušální úhrada nákladů ve výši 1 000,-. Pokud přestupkové řízení není zahájeno v době do jednoho roku od data, kdy měl být přestupek spáchán, a řízení dokončeno do dvou let, je celá věc promlčena a nikdo tě za tento přestupek už nemůže dál stíhat.

  Pokud nedojde k přestupkovému řízení v době do jednoho roku od data, kdy měl být přestupek spáchán, celá věc je promlčena a nikdo tě za tento přestupek už nemůže dál stíhat.

 • Obvinění z přestupku zdaleka neznamená, že budeš uznán vinným/vinnou a platit pokutu. Naopak, velká část obvinění z přestupků na demonstracích končí pro demonstrant(k)y dobře, protože policie používá obvinění z přestupků pouze jako clonu pro ospravedlnění zadržení a jen málokdy dodá solidní důkazy!

 • Nejčastějším přestupkem, ze kterého můžeš být na demonstraci obviněn, je neuposlechnutí výzvy úřední osoby (používané jako omluva při většině zajištění) a maskování:

  Neuposlechnutí výzvy úřední osoby je přestupkem, kterého se dopustí ten nebo ta, kdo „neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci“ za který lze uložit pokutu do 5 000 Kč. Na demonstraci nicméně bývá velký hluk, lidé skandují, křičí a je poměrně pochopitelné, že jsi žádné pokyny policie neslyšel/a… Kdybys je slyšel/a, určitě by si uposlechl/a.

  Maskování je přestupkem, kterého se dopustí ten nebo ta, kdo si zakrývá obličej “způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím identifikaci“. Lze za něj uložit pokutu do 10 000 Kč. Je jasné, že kuklu neobhájíš, ale sluneční brýle, kapuca na hlavě, šála, čepice s kšiltem hodně do obličeje – to přeci občas nosí každý, může ti být zima, můžeš být citlivější na světlo, chránit si oči před pylovou alergii a tak dále… Rozhodně jsi neměl/a v úmyslu ztěžovat svou identifikaci.

Praktické rady na demonstraci

 • Drž se, pokud je to možné, ve skupince s lidmi, které znáš. Dopředu se domluvte, jaké riziko jste ochotni podstoupit a do jaké akce (lidské řetězy, blokáda v sedě atd.) se případně zapojit.

 • Pro všechny případy si s přáteli dohodněte místo v dostatečné vzdálenosti od rizikových míst, kde se sejdete, kdyby např. demonstraci rozehnala policie. Dohodněte se také na místě setkání (a postupu – omluva do školy, práce atd.) v případě, kdy by byl někdo z vás policií zadržen (viz dále).

 • Dbej pokynů pořadatelů, myslí to dobře. Nehádej se a nevyvolávej konflikty. S nikým.

 • Uvědom si, že na demonstraci jsi pod bedlivým dohledem. Nebav se o ničem, co nechceš, aby policie věděla (a to ani šeptem, směrové mikrofony umístěné i ve velké dálce slyší lépe, než osoba vedle vás)

 • Na lidi nevolej jménem. Používej buď předem dohodnuté přezdívky nebo skupinového jména. Ztížíš tím policii zpětnou identifikaci lidí podle záznamů a jejich následné obtěžování.

 • Měj neustále přehled o svém okolí a možné ústupové cestě. V případě náhlého útoku nebudeš panikařit.

 • Nezapomínej pít.

 • Na veřejných shromáždění je zákonem zakázáno maskování. Tím se rozumí zakrývání obličeje “způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím vaši identifikaci“. V praxi o tom, co je a není maskování rozhoduje nejprve policista a když se neshodnete, tak přestupková komise místně příslušného úřadu (viz dále). Maskování účastníků je také zákonným důvodem pro rozpuštění shromáždění.

 • Zákon zakazuje, abys měl na demonstraci u sebe zbraně. Zbraň zákon definuje jako cokoliv, čím „je možno učinit útok proti tělu důraznějším“. Porušení tohoto zákazu je přestupkem.

Blokujeme! Ale policie útočí…

 • Pokud se policie přeskupuje z útvaru v řadě do útvaru za sebou, může to znamenat, že chce vybírat jednotlivce z davu. V takovém případě buď ve střehu. Pokud se pořádková policie snaží vytáhnout člověka z davu, můžeš mu pomoci tak, že ho chytíš a táhneš na opačnou stranu. Je to méně nebezpečné a obtížné, než to na první pohled vypadá.

 • Pokud máš pocit, že se schyluje k útoku policie, snaž se přemýšlet o směru, kterým budeš případné ustupovat.

 • Pokud ustupuješ, poodběhni 20–30 metrů, pak se zastav a otoč. Více obvykle není nutné, pořádkové policii se v protiúderových oblecích moc dobře neběhá a její síla je v sevřeném útvaru. Pokud někdo utíká dál, křič na něj, aby se zastavil.

 • Nepanikař a neutíkej zbytečně, bezhlavý útěk vyvolává paniku i u ostatních.

 • Pyrotechnické výbušky jsou nebezpečné pouze, když vybuchují ve tvé bezprostřední blízkosti. Pokud je policie začne házet, ustup o kus dozadu a stůj.

 • Zapomeň na logiku „Já nic neudělal – mne se nemůže nic stát“. Řada lidí již byla souzena nebo i odsouzena za věci, kterých se nedopustili. Nenech se chytit!

 • Pokud jsi zadržen/a a policie ti nasazuje kovová pouta, přetoč ruce dlaněmi k sobě (je jedno, zda za tělem nebo před) a co nejvíce je zatni. Zabráníš tím bolestivému zaříznutí pout.

Na demonstraci 17. listopadu budou organizátoři pro případ potřeby rozdávat telefonní číslo právní asistence.


[deutsche Version]

Rechts- und Demotipps

Dieser Text ist schon etwas älter, stellt allerdings die aktuellste Zusammenstellung von Demotipps für Tschechien dar und wir empfehlen dringend, sie vor der Teilnahme an der Kundgebung gründlich durchzulesen. Es wird für die Demo auch eine Rechtshilfehotline verteilt werden.

Vielleicht wirkt es für Euch auf den ersten Blick komisch, für die Teilnahme an einer genehmigten Veranstaltung ein Flugblatt mit Infos und Tipps in den Händen zu halten, die wie die Vorbereitung auf einen Konflikt wirken können. Vielleicht habt ihr das Gefühl, dass ihr es getrost ignorieren könnt, da Ihr ja nur Euer Bürgerrecht auf freie Meinungsäusserung ausüben möchtet und nicht plant, Konflikte anzuzetteln. Allerdings ist auch mit solcherlei Vorsätzen und trotz des geplanten ruhigen Verlaufes der Aktion ein gewisses Risiko nicht auszuschliessen. Weiter unten im Text zeigen wir, wie wir damit umgehen können.

Viele Leute, uns eingenommen, haben leider auf ähnlichen Demonstrationen bisweilen sehr unangenehme Erfahrungen gesammelt. Öfter kam es dazu, dass eine ruhige und gewaltfreie antifaschistische Demo von der Polizei angegriffen und ausgelöst wurde (wie z.B. in Nový Bydžov oder Krupka). Wenn sich die Polizei dazu entschliesst, den Rechten den Weg freizuschlagen, kann es leider jeden von uns treffen.

Rechte und Pflichten der Polizei

 • Theoretisch hat die Polizei nur das Recht, Deine Papiere einzusehen, wenn dies ihr das Gesetz explizit ermöglicht. In der Realität findet sich so ein Vorwand aber immer. Es ist also sinnvoll, dem Kontakt mit der Polizei von Vorneherein aus dem Weg zu gehen.

 • Kein Recht hat die Polizei, Dich zu zwingen nach Feststellung Deiner Identität anhand eines Ausweises an Photo- oder Filmaufnahmen Deiner Person mitzuwirken. Ebensowenig hat sie das Recht, Dir Fingerabdrücke abzunehmen, wenn Du Dich vorher ausweisen konntest und Dir kein Dokument mit einer offiziellen Anschuldigung vorgelegt wurde. Wehre Dich dagegen! Immer! Aus der Praxis wissen wir, dass unser Widerspruch meist dazu führt, dass die Polizei von uns ablässt.

 • Die Polizei hat das Recht, Dir zu verbieten einen abgegrenzten Raum zu betreten, „wenn es für die Gewährleistung der Aufgabenerfüllung“ nach dem tschechischen Polizeigesetz „notwendig ist“. Das kann z.B. bedeuten, dass ein Bereich mit einem Band abgesperrt wird und Dir der Zugang verweigert wird. Sich nicht daran zu halten, bedeutet eine Ordnungswidrigkeit, konkret die Verweigerung der Aufforderung einer Amtsperson nachzugehen.

 • Laut dem tschechischen Polizeigesetz sind Polizisten „während der Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet, die Regeln der Höflichkeit und die Achtung der Ehre, des Ansehens und der Würde der eigenen und anderen Personen einzuhalten.“ Unter anderem bedeutet das, dass sie Dich siezen müssen. Beleidigungen und Vulgaritäten sind unzulässig.

 • Uniformierte Polizisten müssen auf ihrer Uniform ihre Dienstnummer tragen. Oft setzt die Polizei aber auch Polizisten in zivil ein. Diese müssen sich vor oder während eines Eingreifens verbal als Polizei identifizieren.

 • Die Polizei hat das Recht, Demonstrationen zu filmen. Im Gegenzug hast auch Du das Recht, die Polizei zu filmen. Daran darfst Du nicht gehindert werden.

 • Festhalten kann Dich die Polizei in einer ganzen Reihe von Fällen. Für uns ist wohl der wichtigste Fall, wenn Du beim begehen einer Ordnungswidrigkeit erwischt wurdest und die berechtigte Befürchtung besteht, dass Du entweder in Deinem ordnungswidrigen Verhalten fortfahren wirst und/oder Du eine ordnungsgemässe Aufklärung zu verhindern suchst. Ein Beispiel ist die Teilnahme an einer Naziblockade verbunden mit der Weigerung, sie nach Aufforderung der Polizei zu verlassen. Du darfst maximal 24 Stunden festgehalten werden.

Ingewahrsamnahme durch die Polizei

 • Nach einer Ingewahrsamnahme darf die Polizei Dich an Gegenstände fesseln (z.B. an eine Mauer oder Heizung) – das gilt nicht nur für die Zelle, sondern auch für jeden anderen, auch öffentlichen, Ort. Dies gilt allerdings nur, wenn die Gefahr besteht, dass Du einen Polizisten oder jemand anderen angreifen würdest, Dich selbst gefährdetest, eine Sachbeschädigung begingest oder Du versuchen würdest wegzulaufen. Angebunden darfst Du maximal zwei Stunden sein. Das gilt allerdings nicht für eine blosse Fesselung der Hände aneinander.

 • Auf der Dienststelle musst Du damit rechnen, dass Dir Deine persönlichen Gegenstände abgenommen werden. Über diesen Vorgang muss eine Bescheinigung ausgestellt werden. Bei Deiner Freilassung hast Du das Recht auf die Aushändigung Deiner persönlichen Gegenstände.

 • Das Abnehmen von Fingerabdrücken, das Dokumentieren besonderer Merkmale (z.B. von Tatoos), Körpermessungen, Aufnahmen (Photographien usw.) und das Abnehmen biologischer Proben (DNA) liegt nur dann im Kompetenzbereich der Polizei, wenn eine Person des vorsätzlichen Begehens einer Straftat angeklagt oder verdächtigt ist. Solange Dir die Polizei kein offizielles Dokument zeigt, das eine solche Beschuldigung oder den Verdacht beinhaltet, hat sie kein Recht, solche Massnahmen durchzuführen. Verweigere solche Massnahmen!

 • Im Falle, dass die Polizei von Dir eine Aussage verlangt, hast Du das Recht, sie zu verweigern, wenn Du mit Deiner Aussage Dich oder Dir nahe stehende Personen belasten könntest. Die Gründe für Deine Aussageverweigerung musst Du allerdings nicht nennen.

Wir empfehlen sehr dieses Recht in Anspruch zu nehmen. Während einer Gewahrsamnahme steht man unter grossem Stress. Solltest Du Dich zur Sache äussern wollen, kannst Du das später noch immer, wenn Du Ruhe und Zeit zum Nachdenken hattest. Du kannst einfach höflich sagen, dass Du von Deinem Recht der Aussageverweigerung Gebrauch machst. Mehr musst Du nicht sagen.

 • Was die Kommunikation mit der Aussenwelt betrifft, so hast Du lediglich das Recht, dass eine von Dir bestimmte Person über Deinen Verbleib informiert wird. Höchstwahrscheinlich wird es allerdings die Polizei sein, die sie anrufen wird, nicht Du. Du musst von diesem Recht natürlich keinen Gebrauch machen.

 • Bei Minderjährigen hat die Polizei die Pflicht, die gesetzlichen Vertreter zu informieren.

Was tun, wenn die Polizei einen Freund/eine Freundin festhält

 • Ruhe bewahren. In Panik wurden schon viel Unüberlegtes getan, dessen Konsequenzen ernsthafter waren als die Ingewahrsamnahme selbst.

 • Die Polizei ist nicht verpflichtet, Dir Informationen über die Festgehaltene, den Festgehaltenen weiterzugeben, auch nicht, wo er oder sie sich befindet. Das gilt auch für Familienangehörige.

 • Überleg Dir gut, ob Du die Eltern der Festgehaltenen/des Festgehaltenen informieren solltest. Nicht jedeR wünscht sich das. Am besten sollten diese Fragen vorher in Deiner Bezugsgruppe geklärt sein.

 • Bestimmt freut sich der/die Freigelassene über einen Empfang mit etwas Warmem zu Trinken und etwas Leckerem zu essen.

 • Biete nach der Freilassung Deine Hilfe an und wenn es nur die Möglichkeit eines Gespräches ist.

Das Nachspiel

 • Wenn Du verdächtigt wirst, eine Ordnungswidrigkeit begangen zu haben, führt die Polizei ein Verhör durch (wir empfehlen wie oben beschrieben nicht auszusagen), schreibt ein Protokoll und übergibt den Sachverhalt zur Weiterbearbeitung an die Ordnungswidrigkeitskommission des zuständigen Gemeindeamtes. Dieses lädt Dich dann (meist nach einigen Monaten) zur Verhandlung vor. Die Ordnungswidrigkeitskommission besteht aus zivilen Angestellten des Amtes. Sie verhören Dich, bewerten eventuelle Beweismittel und verkünden ihre Entscheidung. Falls Sie Dich als schuldig ansehen, bekommst Du eine Geldbusse und musst zusätzlich eine Aufwandserstattung in Höhe von 1000 kč (zirka 40 Euro) zahlen. Sollte das Ordnungswidrigkeitsverfahren nicht innerhalb eines Jahres eingeleitet werden, von dem Zeitpunkt an, als die Ordnungswidrigkeit begangen worden sein soll, oder das Verfahren nicht innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein, verjähren die Vorwürfe und Du kannst nicht mehr für sie belangt werden.
 • Einer Ordnungswidrigkeit beschuldigt zu werden, bedeutet noch lange nicht, dass Du für schuldig befunden wirst und die Strafe tatsächlich zahlen musst. Es ist sogar so, dass ein grosser Teil an Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen DemonstrantInnen gut für uns ausgeht, weil die Polizei die Beschuldigung, eine Ordnungswidrigkeit begangen zu haben, häufig nur benutzt, um einen Vorwand für die Ingewahrsamnahme zu haben und später selten solide Beweise vorlegen kann.

 • Die Ordnungswidrigkeit, für die man am häufigsten im Zusammenhang mit einer Demo belangt wird, ist das Nichtnachkommen einer Aufforderung einer Amtsperson (oft als Vorwand bei Ingewahrsamnahmen benutzt) und die Vermummung:

Das Nichtnachkommen einer Aufforderung einer Amtsperson ist eine Ordnungswidrigkeit, die die oder der begeht, der „eine Aufforderung einer Amtsperson bei Ausführung ihrer Befugnisse nicht nachkommt“, wofür eine Busse im Wert von bis zu 5000 Kč (zirka 200 Euro) auferlegt werden kann. Auf einer Demonstration ist es nunmal so, dass es meistens ziemlich laut ist, die Leute skandieren und schreien herum, also ist es einigermassen verständlich, dass Du die Anweisungen der Polizei nicht gehört hast… Wenn Du sie gehört hättest, hättest Du ihnen bestimmt Folge geleistet.

Vermummung ist eine Ordnungswidrigkeit, die der und die begeht, die das Gesicht auf eine Weise verdeckt, „die die Identifizierung der Person verhindert oder erschwert“. Hierfür kann eine Geldstrafe von bis zu 10 000 Kč (zirka 400 Euro) erhoben werden. Natürlich möchtest Du nicht das Tragen einer Sturmhaube verteidigen, aber Sonnenbrille, Kapuze, Schal, Schirmmütze – das trägt jeder einmal, vielleicht war Dir kalt, vielleicht verträgst Du nicht soviel Sonnenlicht, musstest Deine Augen vor einer Pollenallergie schützen und so weiter… Du hattest sicherlich nicht vor, damit Deine Identifizierung zu erschweren.

Praktische Tipps für die Demo

 • Halte Dich bei Deiner Bezugsgruppe auf, mit der Du im Vorhinein besprochen hast, wie Ihr Euch in verschiedenen Situationen verhalten wollt. (Würdet Ihr bei einer Sitzblockade mitmachen? Bei einer Menschenketter? Etc.)

 • Einigt Euch in Eurer Gruppe vor der Aktion auf einen Treffpunkt ausserhalb der Gefahrenzone, wo Ihr Euch treffen könnt, wenn z.B. die Demo aufgelöst wird. Macht auch einen Treffpunkt aus für den Fall, dass jemand von Euch von der Polizei festgehalten wird. Klärt ausserdem, wer wo entschuldigt werden muss (z.B. auf der Arbeit, in der Schule).

 • Beachtet die Anweisungen der Organisatoren.

 • Denkt immer daran, dass wir auf Demonstrationen überwacht werden. Redet also über nichts, was die Polizei nicht wissen sollte. Auch Geflüstertes kann über spezielle Mikrophone aus einiger Entfernung aufgenommen werden.

 • Redet niemanden mit dem Namen an. Ihr könnt entweder Spitznamen benutzen, die ihr Euch vorher für die Aktion ausgedacht habt, oder den Namen der Bezugsgruppe. Andernfalls kann es der Polizei erleichtert werden, konkrete Demoteilnehmer im Nachhinein zu identifizieren und gegebenenfalls rechtlich zu belangen.

 • Habe immer ein Auge darauf, was um Dich herum passiert und halte auch mögliche Fluchtwege im Blick. Falls es zu einem unerwarteten Angriff kommt, weisst Du gleich, wohin Du ausweichen kannst.

 • Vergiss nicht zu trinken.

 • Auf öffentlichen Veranstaltungen verbietet das Gesetz es, sich zu vermummen. Vermummen bedeutet die Verdeckung des Gesichtes „dererlei, dass eine Identifizierung erschwert oder verhindert wird“. In der Praxis entscheidet darüber, was schon als Vermummung gilt und was noch nicht, zunächst einmal die Polizei und bei Widerspruch dann die Ordnungswidrigkeitskommision des zuständigen Gemeindeamtes. Vermummung ist auch ein gesetzlich aufgeführter Grund, weswegen eine Versammlung aufgelöst werden darf.

 • Das Gesetz verbietet das Mitführen von Waffen auf Demonstrationen. Als Waffe wird jeglicher Gegenstand definiert, mit dem es möglich ist, eine ernsthafte körperliche Verletzung herbeizuführen. Die Missachtung dieses Gesetzes ist eine Ordnungswidrigkeit.

Die Polizei greift an…

 • Wenn die Polizei sich von einer Kette umformatiert in eine Aufstellung, bei der sie hintereinander steht, kann das bedeuten, dass sie plant, einzelne von uns aus der Masse zu ziehen. Sei in einem solchen Falle also alamiert und aufmerksam. Wenn die Polizei versucht, einen von uns aus der Masse zu ziehen, kannst Du versuchen, ihn festzuhalten und ihn in gegengesetzter Richtung zu ziehen. Das ist weniger gefährlich und anstrengend, als es auf den ersten Blick wirkt.

 • Wenn Du das Gefühl hast, dass die Polizei sich zum Angriff sammelt, überlege Dir, in welche Richtung Du gegebenenfalls entkommen kannst.

 • Wenn Du wegläufst, halte nach 20-30 Metern an und schau Dich um. Normalerweise ist es nicht notwendig, grössere Strecken zu rennen. In ihren Uniformen fällt der Polizei das Rennen meist nicht so leicht, ihre Stärke liegt viel mehr in geballter Formation.

 • Bewege Dich ruhig, renne nicht umsonst, um keine Panik bei den anderen auszulösen.

 • Von der Polizei eingesetzte Pyrotechnik ist nur dann gefährlich, wenn sie in Deiner unmittelbaren Nähe explodiert. Wenn die Polizei beginnt, sie zu werfen, trete ein Stück zurück und bleibe stehen.

 • Verlasse Dich nicht darauf, dass Dir nichts passiert, wenn Du kein Gesetz übertreten hast. Es wurden schon viele Menschen angeklagt oder gar verurteilt für Dinge, die sie nicht gemacht haben. Lass Dich also besser gar nicht erst festnehmen!

 • Falls Du in Gewahrsam genommen wirst und Du mit einer Metallfessel gefesselt wirst, halte die Hände mit den Handflächen nach innen (egal, ob vor oder hinter dem Körper) und drücke sie aneinander. Damit kannst Du schmerzhaftes Einschneiden verhindern.