Solidarita bez hranic: Akční den proti pevnosti Evropa

Začátkem prosince vyzval Tommy Robinson z English Defence League k uspořádání společné akce evropských pravicových populistů, neofašistickýh hnutí a stran. Na sobotu 6. února jsou plánovány akce hnutí PEGIDA a jejich “evropských přátel”, mj. v Drážďanech a v Praze. Budou chtít podpořit své reakcionářské ideje nadřazeného „lidu“ a „Evropy národů“. Antifašistické skupiny to nehodlají akceptovat a pořádají ve stejný den vlastní transnacionální akční den proti pevnosti Evropa a proti všem snahám posilovat její zdi, ať už ze strany národních vlád, EU nebo rasistického davu, který se 6. února chystá do ulic. [aktualizováno 4. 2.; English version below]

plakat czech-page-001

Výzva: Solidarita bez hranic – akční den proti pevnosti Evropa

Dne 6. února se na různých místech Evropy sejdou pravicoví populisté, neofašistická hnutí a politické strany. Budou tak chtít podpořit své reakcionářské ideje nadřazeného „lidu“ a „národů“. To nehodláme akceptovat a vyzýváme: postavme se jim společně a zaujměme pozici politické solidarity. Tento den chceme prohlásit za Evropský akční den proti pevnosti Evropa.

Kapitalismus způsobuje rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými, kvůli čemuž jsou destabilizována mnohá místa na světě. Neoliberální strukturální změny v 70. a 80. letech způsobily v mnoha oblastech globálního Jihu hlubokou chudobu a rostoucí zadlužení. Po období kolonialismu to byly další změny, které vedly k silnější závislosti těchto zemí na „západním světě“. Neoliberální politika vede k vykořisťování, chudobě a k ničení základních podmínek života. Neokolonialismus má v současnosti mnoho podob: zabírání půdy, přírodních zdrojů a surovin, export zbraní, dohody o volném obchodu, války pod rouškou „humanitárních intervencí“ a v neposlední řadě i podpora diktátorů a autoritářských režimů. Důsledkem je smrt mnoha lidí, nejen na hranicích Evropy, ale i v zemích jejich původu. Evropská unie přitom v této hře hraje jednu z klíčových rolí. Oficiální způsob řešení krize kapitalismu (jako je politika austerity) pouze znásobil autoritářské a rasistické reakce na celém světě. Strach lidí o jejich majetek se transformoval do čiré nenávisti proti „těm druhým, se kterými se musím o něco dělit“. V konečném důsledku tak vede ke konstrukci konzervativních idejí národa, rasy a tradičních genderových rolí.

Pozorujeme však i vzrůstající militarizaci vnějších hranic Evropy. Lidé jsou tříděni podle národností, detenční zařízení se rozšiřují a mnohá další se staví. K vylepšení tohoto nelidského systému Evropa spolupracuje se státy jako Turecko, které ve své vlastní zemi vede válku proti Kurdům a zároveň podporuje Islámský stát (Daesh).

Rasistická hnutí a strany jako PEGIDA, UKIP (UK Independence Party), BPI (Blok proti islámu), Zlatý úsvit, Národní fronta a mnohé další, evropská imigrační politika a Frontex jsou hráči v té samé hře. Pokud opravdu chceme ukončit neutěšený stav imigrantů a imigrantek, je nutné vyvinout silný politický tlak zdola na otevření hranic a vznik bezpečné imigrační cesty do Evropy. Vytvoření takového tlaku obnáší organizaci demonstrací a přímých akcí, občanskou neposlušnost a budování solidárního prostoru.

Chceme využít šance a 6. února toto téma otevřít. Pokud se pokusí pravicová a reakcionářská hnutí k dosáhnutí svých cílů zneužít ulice, tak jim v tom zamezíme. Musíme poukázat na propojení mezi restriktivní a autoritářskou migrační politikou, politikou austerity a každodenním rasismem, stejně jako na propojení kapitalismu a patriarchálního řádu. Toto všechno jsou globální formy moci a útlaku, které se dotýkají každého z nás. Proto musíme jednat společně.

Je nutné organizovat se globálně proti evropské politice a sebrat pravici půdu pod nohama. Namísto důvěry v národní státy a jejich schopnost jednat, se musíme sami postavit za solidaritu bez hranic, navzájem se od sebe učit a bojovat za společný autonomní a otevřený prostor. Vytvoření takovýchto vzdorujících a sebeurčujících sítí nabízí perspektivu toho, že svoboda bude pro všechny.

Budeme bojovat za svobodný život v sociální rovnosti mimo národy, mimo kapitál a mimo patriarchální řád. Společně vyjdeme do ulic! Vyzýváme proto k občanské neposlušnosti a přímé akci za svobodu pohybu a stejná práva pro všechny! Nechceme být ovládáni. Bouříme se a bojujeme proti rasistickým a autoritářským reakcím evropských politiků na krizi a proti pravicově populistickým hnutím!

Ukažme pevnosti Evropa prostředníček!

Organizujme politickou solidaritu!

Bojujme proti pevnosti Evropa!

Mezinárodní stránky akčního dne najdete tady.


Pražská demonstrace

Začátek akce: Roh Malostranského náměstí a Nerudovy ulice, 13:30

Trasa pochodu: Malostranské náměstí – Nerudova – Ke Hradu – Zámecké schody – Thunovská – Zámecká – Malostranské náměstí

Akční mapu s vyznačením jednotlivých demonstrací najdete tady.

Leták “Jak se chovat na demonstraci a pravomoci policie (právní minimum)” najdete tady.

Facebooková stránka demonstrace

Aktuální informace v den demonstrace najdete na našem twitterovém účtu: twitter.com/nerasismu

Více informací již brzy!

banner english


[English version]

Call: Solidarity without limits – action day against Fortress Europe!

On the 6th of February plenty of right-wing populists, neofascist movements and parties will come together in different places around Europe to take to the streets for their reactionary idea of  superior “people” and “nations”. On the one hand we don’t want to accept this and therefore we call you to counter them firmly together taking a stand for political solidarity! On the other hand we want to proclaim this day Europe-wide as a day of action against Fortress Europe!

The conditions in many places all over the world become more unstable with capitalism widening the gap between the poor and the rich. The neoliberal structural changes of the 70’s and 80’s forced many areas of the global south into deep poverty and debts. After the period of colonialism those changes had once again created dependency from the “western world”. These politics bring exploitation and poverty as well as destruction of the basis of existence. Today neo-colonianism shows itself in it’s diverse forms: land grabbing, seizure of natural resources and raw materials, weaponry exports and free trade agreements, wars under the cover of “interventions to protect the human rights”, support of dictators and authoritarian regimes. One of the consequences is the death of many people not just at the European borders, but also in their home countries. The European Union is one of the major players in this game. The official politics of solving the crisis of capitalism (like austerity measures) catalyzed authoritarian and racist reactions all over the world. The fear of people losing their wealth is transformed into pure hatred against “the others I have to share with” and leads to the construction of conservative entities like nations, races and traditional gender roles.

We also see the increasing militarization on the external borders of Europe. Humans get selected according to their nationality; deportation centers get extended and new ones are to be build. To improve such inhumane systems the EU cooperates with states like Turkey, that wages war against the Kurds in their own country and supports the “Islamic State” (Daesh).

Racist movements and parties like PEGIDA, UKIP (UK Independence Party), BPI (Block Against Islam), Golden Dawn, Front National and many others,  the European immigration policies and Frontex are actors in the same play. If we really want the misery of the migrants run to end, then political pressure in the streets is necessary everywhere, so the borders open for all and safe routes for migration with dignity become possible. That means organization of protests, direct actions, civil disobedience and the establishment of spaces of solidarity.

We want to use the chance to put this subject on the agenda on the 6th of February. If the right-wing populist and reactionary movement tries to bring their politics in the streets, we will counter them. We have to point out the connection between restrictive and authoritarian European migration, austerity policies and the everyday street racism and how these are linked to capitalism and patriarchy. All of these are global mechanisms of domination and oppression that attack all of us. Therefore we have to act together.

It is necessary to organize globally to attack the European politics in order to destroy the standing ground of the right-wing. Instead of believing in national states that are capable of acting, we have to declare the solidarity across the borders, learn from each other and fight for common autonomous and open spaces. The creation of resistant, self-determined networks provides perspective for freedom for all.

We will fight for free life in social equality, beyond nations, capital and patriarchy. Together we take to the streets! We call for civil disobedience and direct actions for freedom of movement and equal rights for all. It has to be fought in a political way! We don’t want to be governed. We stand up and fight against racist and authoritarian crisis reactions of the European politics and right-wing populistic movements!

Let´s stick the finger to the Fortress Europe!

Organize political solidarity!

Fight Fortress Europe!

International web pages of action day are here.


 

Info to Prague demonstration

Start of action: Corner of Malostranské náměstí and Nerudova ulice, 13:30

 Action map showing the various demonstrations can be found here.

Facebook page of demonstration

Up-to-date infos on day of demo can be found on our twitter account: twitter.com/nerasismu

More info coming soon!