Panelová diskuse: Playing on common grounds: Connecting the radical left across European divisions

Náš kolektiv naplánoval na poslední březnový víkend oslavu 6. výročí svého založení. Kromě sobotního koncertu/party jsme pro vás tentokrát připravili také mezinárodní panelovou diskusi. [English version below]unspecified

V posledních letech jsme se hodně zabývali studiem mapy Evropy. Možná, že jste dělali totéž. Události posledních deseti let byly smrtící ranou pro ideu liberální Evropy. Jako první udeřila ekonomická krize a vytvořila hluboké nerovnosti mezi státy na jihu Evropské unie jako například v Řecku, Španělsku nebo Itálii. S velkým zájmem jsme následovali kroky radikální levice v ostatních zemích a společně s nimi jsme se postavili proti krizovému režimu. Zúčastnili jsme se několika setkání a našli jsme mezi ostatními skupinami na radikální levice věci, které nás spojují, věci, které bychom se od ostatních mohli naučit a konečně také věci, které nás rozdělují. Příčinou existence těchto rozdílů jsou dle našeho názoru rozdílné kontexty našich lokálních bojů. Přesto však lze říct, že v našich rozdílných politických kontextech bojujeme ty samé boje se stejnými cíli. Ačkoliv situace v Německu a Řecku nejsou ani zdaleka srovnatelné, tzv. migrační krize v posledních měsících odhalila struktury, které se zdají být povědomé. Zatímco většina států z bývalého “Západu” uprchlíky přijímá, i když mnohdy pouze do té míry, dokud je to ekonomicky výhodné, a západní společnosti jsou vůči nim aspoň zčásti otevřené, tak bývalý “Východ” znovu upadá do starého známého autoritářství. Mapa Evropy vypadá z této perspektivy zase jako v roce 1988.

Existuje však ještě jedna mapa Evropy, která kopíruje bývalého hranice mezi Východním a Západním blokem. Pokud zmapujeme vazby a spolupráce radikálně levicových skupin a aliancí, většina těchto spojení je přerušena přesně tam, kde byla Evropa po 2. světové válce rozdělena železnou oponou. I přes zřejmé rozdíly dané rozdílnými perspektivami, které vyplývají z odlišných podmínek, ve kterých pracujeme, věříme, že pro nás pro všechny je důležité, abychom našli to, co nás spojuje, a co nám umožňuje propojit naše lokální boje. Jako jeden praktický příklad lze uvést to, že se střední Evropa stala domácím územím pro Pegidu a s ní spřátelené organizace. Našlo by se toho ale jistě více: jak třeba rozšířit boj proti kapitalismu a proti úsporným opatřením také do těch zemí, které jsou pořád z velké části závislé na na strukturální pomoci z EU? Bojovat z rozdílných pozic neznamená bojovat rozdílné boje.

Abychom společně vymysleli, jak propojit tyto rozdílné perspektivy uvnitř těch samých bojů, abychom mohli sdílet zkušenosti a porovnat naše analýzy současné společnosti, a abychom se navzájem lépe poznali a samozřejmě také, abychom trochu slavili, zveme vás na společný víkend do Prahy. Program celého víkendu naleznete níže. Diskuse budou probíhat v angličtině. Bude zajištěn překlad do češtiny.


unspecified2SDÍLENÝ TERÉN

Pátek, 25. března

19:00 – PRÁM (Čerpadlová 4b, Praha 9)

Hra ve sdíleném terénu

Panelová diskuse

Jak bojovat stejné boje z našich rozdílných perspektiv? Jak tyto boje propojovat? Jak čelit posilujícím reakcionářským hnutím? Jak bojovat proti represivnímu azylovému právu a politikám “zákona a pořádku” všude kolem nás? A co antikapitalistické boje a boje proti úsporným opatřením?

Analýzy a perspektivy nabídneme my a soudruzi z Polska a z transnacionálních sítí Beyond Europe a Commune of Europe. Poté se všichni společně zapojíme do diskuse, abychom se pokusili najít odpovědi na výzvy, jež jsou před námi.

Diskuse bude otevřená pro veřejnost.

Facebookovou stránku události najdete tady.


Sobota, 26. března

20:00 – Žižkostel (Náměstí Barikád 1, Praha 3 – Žižkov)

Sdílené hřiště

Koncert a párty – společně oslavíme 6. narozeniny Iniciativy Ne Rasismu


Jak se dostanete na panelovou diskusi „Playing on common grounds“ a jak na koncert?

Diskuse proběhne ve Studiu Prám v Čerpadlové ulici 536/4 ve Vysočanech

Na místo se dostanete následujícími prostředky:

Ze stanice metra B Vysočanská autobusem 136, 177, 183 nebo 195 (do zastávky Nádraží Libeň)

Nebo tramvají 25 nebo 28 (do zastávky Kabešova nebo Nádraží Libeň)

konferenceweb

VÍCE INFORMACÍ JIŽ BRZY!


[English version]

Playing on common grounds: Connecting the radical left across European divisions

Within the last years, we have been studying a map of Europe a lot. Probably you also have been doing so. The last decade was a lethal hit for the liberal idea of a united Europe. First the economical crisis hit, creating a deep division between states in the south of the European Union, like Greece, Spain and Italy. With great interest we have been following the steps the radical left in other countries took in order to intervene and to step up against the crisis regime. We participated in a few meetings, and we found things that we all have in common, things that we could learn from others, and also things that divide us. These divisions, from our perspective, are rooted in the different settings around us, the different political situations in which we are fighting basically the same things. Though also the situation in Greece and Germany isn’t comparable as in “very much alike”, the so-called migration crisis revealed another pattern in the last few months, a familiar pattern though. While most states of the former “West” accept refugees, and if it is only following the paradigm of economical profit, and societies are at least in part open to them, the former “East” meets another old “friend”: authoritarianism. The map of Europe, from this perspective, looks exactly as back in 1988.

But there is yet another map of Europe, that looks exactly that way. When we map the connections and cooperations of groups and alliances of the radical left, most of the routes also stop exactly there, were the Iron Curtain once divided the world in two. Though, due to the different perspectives the framework within we operate causes, there are many differences, we strongly believe that it is important for all of us to also find out which things we have in common, and how to connect struggles. One practical example is the fact, that Central Europe became the heartlands of Pegida and Co. But there’s of course more to it: for example, how to expand anticapitalist and anti-austerity struggles also to those countries, that are still depending very much on EU grants? Fighting from different positions doesn’t mean fighting different struggles.

To figure out, how to connect these different perspectives within the same struggles, to share experiences and compare analysis, to get to know each other a little and of course also to celebrate a bit, we invite you to join us for a weekend in Prague. Details on the program you find below.


COMMON GROUNDS

Friday, 25th of March, 2016

19:00 h – PRÁM (Čerpadlová 4b, Praha 9)

Playing on common grounds

Discussion panel

How to fight the same struggles from our different perspectives? How to connect struggles? How to challenge the growing reactionary movements? How to fight repressive asylum laws and law-and-order policies all around us? What about anticapitalist and anti-austerity struggles?

Analyses and perspectives will be offered from us, of course, and comrades from Poland as well as from the transnational networks Beyond Europe and the Commune of Europe. Then we’ll indulge together with all of you in our common quest for answers.

This discussion will also be open to other groups from Prague and interested individuals.

Facebook page of the event is available here.

Saturday, 26th of March, 2016

20:00 h – Žižkostel (Náměstí Barikád 1, Praha 3 – Žižkov)

Common playground

Concert and party – welcome to our 6th birthday party!

FURTHER INFORMATION COMING SOON!