Zastavme chod logistiky kapitálu: Mobipřednáška k protestům v průběhu summitu G20 v Hamburku

Začátkem července proběhne v Hamburku summit skupiny G20. Komunistická aliance …ums Ganze! vyzývá k blokádě hamburského přístavu počas konání summitu. Proč své protesty UG hodlá zaměřit právě na přístav, přijede v rámci 5. anarchistického knižního festivalu vysvětlit zástupce vídeňského kolektivu autonome antifa [w], jenž je součástí aliance. [English version below]

Hamburk bude centrem mezinárodní mobilizace různých levicových skupin proti summitu G20. Svědčí o tom účast zhruba osmi set aktivistů a aktivistek z celé Evropy na druhé aktivizační konferenci, která proběhla v dubnu. Vedle velkých demonstrací a akcí v centru města bude v pátek 7. července terčem různých forem protestu také tamní přístav.

Hamburk a jeho přístav je důležitým centrem německé vývozní ekonomiky a globální přepravy zboží. Právě proto je perfektním místem pro narušení státu a kapitálu. Abychom učinili antikapitalistickou analýzu a praxi více viditelnou, navrhujeme cílit na přístav jako na jednu z nejdůležitějších materializací kapitalistické logistiky nejen v Evropě. Vyzýváme k mezinárodní mobilizaci proti summitu G20, abychom způsobili co největší bolest světu, v němž se může zboží volně pohybovat po moři, zatímco migranti v těch stejných oceánech umírají po tisících.

Rádi přijedeme i do Prahy abychom vám prezentovali, co chceme dělat a proč. Proč vlastně vůbec mluvíme o G20 a proč jsme si vybrali logistiku jako hlavní bod našeho zájmu? Co se bude dít v přístavu a jaké další akce se odehrají? A jaké základní informace potřebujete vědět?

autonome antifa [w] vznikla v roce 2009. Je součástí německo-rakouské  komunistické aliance …ums Ganze! a antiautoritářské antikapitalistické platformy Beyond Europe. Přednáška proběhne – tak jako celý Anarchistický knižní festival – v sobotu 13. května v 19:00 v Autonomním sociálním centru Klinika (Jeseniova 60).

Událost na facebooku najdete tady, na nyxu tady.

[English version]

Shut down the logistics of capital: Mobievent to protests during the summit of G20 in Hamburg

At the 2nd Activation Conference in Hamburg, around 800 activists from all over Europe have proven that the G20 protest will be at the center of a cross-border mobilization of different leftist groups. In addition to major demonstrations and actions in the inner city, the harbor of Hamburg will be the target of various forms of protest on Friday, July 7th.

Hamburg and its harbor are an important hub for the German export economy and the global goods traffic – and because of that, the perfect scenery to disrupt the state and capital. For the sake of making of anti-capitalist analysis and practice more visible and expressive on that day, we propose to target the harbor as one of the most important materializations of capitalist logistics in Europe and beyond. We are calling to use the international mobilization against the G20 summit to inflict as much pain as possible to a world where goods can move freely over seas while at the same time migrants are dying by thousands in the same oceans.

To present to you what we plan to do and why, we are planning a mobilization tour and are happy to come to your city as well: Why are we even talking about the G20 and why did we choose logistics as our main point of interest? What will be going on at the harbor and what other actions are happening? What are the essentials you need to know?

The autonome antifa [w] was founded in 2009. It´s part of the communist alliance …ums Ganze! and the antiauthoritarian platform against capitalism Beyond Europe. The lecture will take place at the Autonomous social center Klinika (Jeseniova 60) on Saturday, May 13th at 7 p.m. as part of the 5th Anarchist bookfair.