Proti politice strachu: Prohlášení, mobivideo, praktické informace

15. a 16. prosince mají v Praze jednat špičky evropské ultrapravice sdružené ve frakci Evropa národů a svobody (ENF). Koalice radikálně levicových a antirasistických skupin bude v oba dva dny protestovat proti jejich politice strachu a vylučování. Přinášíme text prohlášení koalice. Níže najdete také mobivideo a praktické informace k protestům. [aktualizováno 15. 12., English version below]

PROTI POLITICE STRACHU

Postavme se sjezdu evropské ultrapravice

Rasově motivovaný útok fotbalových chuligánů v tramvaji, facebookové volání po vyvraždění třídy prvňáčků, ve které je podle “slušných Čechů” příliš mnoho romských, arabských či vietnamských dětí, nebo výzvy ke genocidě ze strany tajemníka SPD Staníka. Nejen tak vypadá česká povolební krajina. Podobné věci se však nevyhýbají ani zahraničí – v Rakousku vyjednávají vládní koalici Lidovci s antisemitskými Svobodnými. Prezident USA sdílí video neonacistů z Britain first, jejichž člen minulý rok zavraždil britskou poslankyni, a Putin financuje a podporuje evropské reakční politické subjekty. Kromě toho teď Okamurova SPD v Praze organizuje konferenci ENF (Evropy národů a svobody), tedy ultrapravicové populistické frakce Evropského parlamentu. Na tomto sjezdu vystoupí takové “hvězdy” evropské ultrapravice jako Marine Le Pen z Národní fronty, šéf nizozemské Strany pro svobodu Geert Wilders, ale i zástupci jiných reakčních uskupení (mimo jiné i italská Liga Severu, rakouská FPÖ, či Vlámský zájem). V době rostoucího rasově motivovaného násilí není možné stát stranou. Radikální levice a antifašistické hnutí se musí ozvat. V této situaci totiž mlčení znamená souhlas.

Pravicový populismus se v posledních letech stává významnou hrozbou. Nejedná se o snadno rozčlenitelné a homogenní hnutí, naopak jednotlivá uskupení se od sebe na různých bázích významně odlišují – některá jsou neoliberální, jiná sociální (i když pouze pro ty, kteří se uměli narodit na správném místě a se správným odstínem pleti). Některá jsou antisemitská a jiná ze sebe naopak dělají ochránce Židů před muslimskou zlovůlí. Mají však jedno významné pojítko. K získání moci užívají strachu a nejistot vyvolaných krizí moderní společnosti. Jejich politikou je politika vylučování. Budují falešné alternativy založené na nacionalismu, rasismu, islamofobii či sexismu. Současné dění ale není projevem barbarství, které má zdroj mimo naši společnost, jak pravicoví populisté s oblibou tvrdí. Je naopak produktem antisociálních kapitalistických sil, jež zformovaly moderní Evropu. Ne náhodou jsou vůdci těchto hnutí často spojeni s kapitálem a podnikatelským prostředím. Jejich politika není skutečně sociální – zaměřená na všechny, kdo pomoc potřebují. Obohacují se naopak na úkor těch nejslabších (příkladem je poslanec za SPD Volný, který provozuje ubytovnu v Ostravě, jeho stranický kolega Kohoutek poskytující chudým půjčky za vysoký úrok, nebo Okamura, pro kterého je dobrým byznysem samotná politika).

Současný boom pravicového populismu je reakcí na krizi moderní společnosti. Tato krize, do které vyústil neoliberalismus, je skutečná. Nejedná se o fikci pravicových populistů. Pokud bereme krizi legitimity dnešního liberálního světa vážně, musíme nabídnout jiná řešení, rozhodně ale ne taková, která změnu nabízejí jen zdánlivě – ať už se jedná o tvrdošíjné vyznávání ekonomické deregulace, privatizace a tržního fundamentalismu, anebo falešné alternativy v podobě reakčního pravicového populismu. Reakčního, protože jejich politika nemá nic společného s emancipací či demokratizací společnosti – namísto participace nabízejí autoritářství, namísto svobody osobní volby ultrakonzervativní koncepty tradiční rodiny a hierarchie.

Situaci, ve které jsme se v současné době ocitli, bereme vážně. Bereme vážně osudy lidí, kteří chodí na dvanáctihodinové směny, aby uživili rodinu, na kterou kvůli práci ani nemají čas. Bereme vážně i osudy lidí, kteří mají tři prekarizovaná zaměstnání, aby mohli studovat, či jezdit do zahraničí. Ale i všech těch, kteří práci nemají a živoří s malými příjmy. Jedinec, kterého ovládá kapitál a stát, není a nemůže být svobodný, a tím pádem ani spokojený. Usilujeme o alternativu osvobozenou od vlády člověka nad člověkem. Usilujeme o společnost organizovanou zdola společenskou samosprávou. Chceme sociální politiku, která nebude politikou pro vybrané skupiny obyvatel definované vnějšími a exkluzivními kritérii – ať už se jedná o vyznání, pohlaví, třídu nebo barvu kůže.

Chceme svět spravedlivý, a proto musíme být slyšet!

Mlčení znamená souhlas!

Iniciativa Ne rasismu

Mladí zelení

QAS

RFK

Socialistická solidarita (Soc-sol)

a další

#protipoliticestrachu #praha1512 #praha1612 #blockENF #fckSPD


  • 15/12: Podvečerní demo v centru Prahy (start: 18:00 před hotelem InterContinental, prostranství ohraničené ulicemi Pařížská, Bílkova a E. Krásnohorské)

Mapa v pdf ke stažení.

  • 16/12: Nenásilná blokáda místa konání summitu ENF na Chodově (sraz: 15:00 před Národním archivem /křižovatka ulic Archivní a Daimlerova/)

Akční konsenzus k blokádě summitu ENF: Naším cílem je nenásilně blokovat jednání evropské ultrapravice a co nejvíc zkomplikovat jeho průběh. Nehodláme situaci eskalovat, ale ani ustupovat. Každá zapojená skupina volí svou formu protestu a nese za ni i odpovědnost. Jsme solidární se všemi, kteří se s naším cílem ztotožňují, respektujeme vzájemné odlišnosti.

Jak se dostanete na místo sobotních protestů? Možnosti, jak se tam z centra dostat, jsou dvě:

  • Červeným metrem „C“ do zastávky Roztyly nebo do zastávky Chodov; z obou to pak lze k Národnímu archivu dojít pěšky, což trvá v obou případech max. 20 minut (podívejte se předem na mapu, kudy jít), nebo se můžete přiblížit autobusem do zastávky Chodovec (z Roztyl busem č. 203, z Chodova busem č. 115).
  • Autobusem přímo z centra. Možností je víc – buď můžete jet busem č. 125 ze Smíchovského nádraží (metro „B“), což trvá 11 minut, nebo busem č. 213 ze Želivského (metro „A“), což trvá 16 minut nebo č. 136 z Flory (metro „A“), což trvá 19 minut.

Mapa v pdf ke stažení.

Facebookovou událost najdete tady.

V den akcí sledujte aktuální info na našem twitterovém kanálu: https://twitter.com/NeRasismu.

Praktické tipy:

  • Protože všichni máme tendenci zapomínat, zopakujte si před demonstrací, jak se chovat na demo a jaké pravomoci má policie (právní minimum).
  • Po oba dva dny doporučujeme, abyste se teple oblékli.
  • I když budou na místě várnice s horkým čajem, doporučujeme, abyste si s sebou vzali čaj ve vlastních termoskách.
  • Před sobotní akcí jděte brzy spát, ať nezaspíte. Party počká na sobotní večer. 😉

K účastníkům summitu ENF a k protestům proti němu doporučujeme k přečtení:


[English version]

AGAINST THE POLITICS OF FEAR

Rise up against the far–right congress!

A racially motivated assault by football hooligans in a tramway, facebook calls for the extermination of a class of first–graders which according to „honest Czechs“ includes too many roma, arab and vietnamese children, or appeals for genocide by SPD („Sovereignty and direct democracy“ party) secretary Staník. This is how the post-election landscape looks in Czech republic. Such things, however, are also happening elsewhere – in Austria, the Popular party (christian–democrats) is conducting negotiations whith the antisemitic Free party (FPÖ) in order to form a government. In the USA, the president is sharing a video of the neonazi „Britain first“ organization, one of whose members last year murdered a member of parliament. And Putin is financing and supporting reactionary political formations across Europe. It is in this context that the SPD of Tomio Okamura now hosts a conference of the ENF („Europe of nations and freedom“), the right–wing faction in the European parliament. That congress will exhibit „stars“ like Marine Le Pen of the french National front (FN), the leader of the dutch Freedom party (PVV) Geert Wilders, as well as representatives of other reactionary groups (notably from the italian Northern league, the austrian FPÖ or the belgian Vlaams belang – Flemish interest). In this time of racist violence, it would be impardonable to just stand aside. The radical left and the antifascist movement have to make their voice heard. In the present situation, silence indeed means agreement.

Far–right extremism is becoming a serious menace in recent wears. We are not in front of a homogenous and easily analyzable movement – on the contrary, it‘s components greatly differ from each other in various respects: some are neoliberal, others socially minded (even if only on behalf of those who managed to be born on the right place and with the right skin shade). Some are antisemitic, others are posturing as defensors of the Jews against muslim animosity. One thing, however, unites them. To gain power, they make use of the fears and insecurity feeled by modern society. Their‘s is a politics of exclusion. They construct false alternatives grounded on nationalism, racism, islamophobia or sexism. But things we see happening are not due to a barbarity originating outside our society, as right–wing populists like to pretend. On the contrary, they are the product of antisocial capitalist forces, the very ones that shaped modern Europe. It is no coincidence that the leaders of those movements are often associated with capital and with the business milieu. Their politics is not truly social, which would mean: directed to all those who need help. They enrich themselves to the very detriment of the weakest (an exemple is the SPD parliamentary representative Volný, who runs a poorhouse in the city of Ostrava, while his colleague Kohoutek is making money out of usurary interest–lending to the poor, to say nothing about Okamura himself, for whom politics itself is a good business).

The current rise of right–wing populism is a reaction to the crisis of modern society. That crisis, which grew out of neoliberal developments, is real – right–wingers didn‘t make it up. If we are to seriously tackle the legitimity crisis of the liberal world we live in, we need to propose alternative solutions, as opposed to solutions that bring change in appearance only – be it the ruthless imposition of economic deregulation, privatization and market fundamentalism, or the false alternatives impersonated by reactionary right–wing populism. Reactionary, since it‘s politics has nothing to do with emancipation or democratization of society: instead of participation, it offers authoritarianism, instead of liberty of personal choice – ultraconservative conceptions of traditional family and hierarchy.

We do take seriously the situation in which our society is stuck. We take seriously the plight of people who work twelve hour shifts in order to maintain a family they don‘t even have time to devolve to because of too much work. We take seriously the plight of people who combine three precarious jobs in order to have the means for college study or travelling, no less than of those who have no job and struggle on minimal incomes. Ruled by the state and by capital, the individual cannot be free, and therefore cannot be happy. Our goal is a world free from the rule of man upon man. Our goal is a society organized from below on the basis of self–rule. We want a social policy which won‘t be aimed at helping only selected categories of people defined by exclusive and contingent criteria – be it religion, gender, class or skin colour.

We want a world of justice. Therefore, our voice must be heard!

To keep silent means to agree!

Iniciativa Ne rasismu

Mladí zelení

QAS

RFK

Socialistická solidarita (Soc-sol)

#protipoliticestrachu #praha1512 #praha1612 #blockENF #fckSPD


  • 15/12: Early-evening demo in the centre of Prague (start: 18:00 in front of the InterContinental hotel, space defined by streets Pařížská, Bílkova and E. Krásnohorské)

  • 16/12: Nonviolent blockade of the TOP Hotel Praha in Chodov (start: 15:00 in front of the National archive)

Action consensus for saturday blockade of summit of ENF: We want to peacefully blockade the meeting of right wing extremists from all Europe and intervene as much as we can. We don’t plan to escalate the situation, but neither we will be the ones stepping back. Every group taking part chooses its form of protest and is responsible for itself. We are solidary with everyone who identificates with our aim and respect our mutual differences.

Facebook page of demonstration

Up-to-date infos on day of demo can be found on our twitter account: twitter.com/nerasismu

More info in English coming soon.